AU

Arbejdsspørgsmål til tema om CO2

Det store arbejdsark indeholder arbejds-spørgsmål til artiklerne, der indgår i temanummeret
CO2 – problem og ressource
.

Spørgsmålene er organiseret i sektioner svarende til de fem artikler, og det er for hvert spørgsmål markeret, hvilke fag spørgsmålet umiddelbart er relevant for, så man nemt kan sortere i spørgsmålene afhængigt af hvilket fag, man bruger artiklen i.

Fag: Biologi A/B, Bioteknologi A, Kemi B, Naturgeografi B

Hent arbejdsarket til CO2-temaet (Word)

Kaffe - to undervisningsmoduler

Materialet indeholder forslag til to undervisningsmoduler på 70 minutter. Modulerne kan indgå i et større forløb om Landbrug eller Regnskoven
Fag: Naturgeografi C/B niveau.
Materialet tager udgangspunkt i artiklen En god kop kaffe med en bismag af lattergas

Hent Undervisningsplanen (word) 4 sider
Hent Øvelserne (word) 5 sider
Hent Orienteringsløb (word) 8 sider

Forløb om Grønlands indlandsis (med nye ekstra forløb)

Forløbet tager udgangspunkt i artiklerne: Indlandsisens fortid og fremtid, Når isen går i sort samt Mellem isrygge og åbent hav.

Forløbet forudsætter viden om strålingsregnskabet, den menneskeskabte drivhuseffekt og klimaet i geologisk perspektiv.

Forløbet er bygget op med fokus på:

  • Hvorfor temperaturstigningerne er så kraftige i Arktis
  • Ændringer i havisens udbredelse
  • Betydningen af tilsodningen af indlandsisen for afsmeltningshastigheden
  • Hastigheden af afsmeltningen af indlandsisen i forhold til klimaændringerne og de forskellige klimascenarier
  • Mulige ændringer i havstrømmene når havisens udbredelse bliver mindre og indlandsisen smelter
  • Indlandsisens fremtid og koblingen til havniveaustigninger i fremtiden

Målgruppe: Naturgeografi C/B.

Hent Forløbsplanen for emnet Grønlands indlandsis (word-fil).
Hent 10 arbejdsark som en pakket fil (zip 7mb).


Nyt materiale fra august 23:
Materialet indeholder forslag til to undervisningsmoduler på 70 minutter. Modulerne kan indgå i et større forløb om istider eller klimaforandringer.
Målgruppe: Naturgeografi C/B niveau.

Materialet tager udgangspunkt i artiklen Indlandsisens fortid og fremtid, og har inspiration i foredraget Hvad Grønlands indlandsis lærer os i foredragsrækken Offentlige Foredrag i Naturvidenskab.

Hent Undervisningsplanen til forløbet (word-fil) 2 sider
Hent Øvelserne til forløbet (word-fil) 6 sider

Jorden som kæmpesnebold - albedo og strålingsbalance

Modulplan og undervisningsforslag til artiklen Da Jorden var en kæmpesnebold. Artiklen kan kobles på et forløb omkring vulkanisme (geologi, kontinentaldrift, periodisering) eller klimaforandringer (albedo, indstråling, kulstofkredsløb, tilbagekoblingsmekanismer, drivhusgasser/effekt). Den kan supplere eksperimentelt arbejde, men kan også adskilles i forskellige delelementer og bruges til enkeltmoduler på 1-2 timer.

Niveau: Naturgeografi på B-niveau.

Hent undervisningsforslag med opgaver, Eksperiment med strålingsbalancen og Eksperiment om albedo (tre word-filer).

Klimaforandringer og tornadoer

Materialet indeholder et forslag til to moduler på 70 minutter. Materialet fokuserer på tornadoer med udgangspunkt i artiklen Tornadoer – lokale, voldsomme og uforudsigelige af Jesper Eriksen fra nr. 5, 2021. Emnet er endvidere inspireret af foredraget om klimaforandringer af Jens Hesselberg Christensen i serien Offentlige Foredrag i Naturvidenskab i marts måned 2022.

Modulerne kan indgå i et større forløb om klimaforandringer, ekstreme vejrfænomener eller tornadoer og er tiltænkt naturgeografi c/b niveau. De to moduler omfatter 5 specifikke opgaver.
Materialet er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Katedralskole.

Hent lærervejledningen – Tornadoer (word)
Hent Taboo PowerPoint-fil (opg. 3 nøgleord) til eleverne

Fremtidens Landbrug - læreplaner til to moduler

Modulerne er lavet som et perspektiv til foredraget af Jens-Christian Svenning – Fremtidens natur i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab og bruger blandt andet artiklen: Kød uden kød eller dyr – Hvordan det?

Modulerne er tænkt ind i et forløb om Dansk Landbrug på Naturgeografi C-niveau og er udarbejdet af Poul Lindskov, Viborg Katedralskole.

Hent læreplanerne til Fremtidens Landbrug (word)

Forløb om jordskælv og bølger

Undervisningsmateriale til forløb om jordskælv og bølger med udgangspunkt i foredraget Den inderste kerne og udvalgte artikler fra Aktuel Naturvidenskab. Materialet er tænkt til brug i et samarbejde mellem fagene naturgeografi C/B og fysik C, men elementerne kan naturligvis udvælges, så de passer ind i hvert af de to fag.

Fag og niveau: Samarbejde mellem Naturgeografi C/B og Fysik CA

Forløbet består af:

Materialet er udarbejdet af projektgruppen på Viborg Gymnasium for Aktuel Naturvidenskab 2021.

Forløb - Hiawatha-krateret under indlandsisen

Forløbet tager udgangspunkt i artiklen: Meteorkrater i Grønland kan fortælle om klima 

EKSPERIMENTELT ARBEJDE OM METEORNEDSLAG
Arbejdet med meteorkratere dækker over 2-3 moduler af 70 minutter. Tilgangen til eksperimentet er baseret på principperne fra IBSE (inquiry based science education).

Eleverne skal arbejde med og måske finde svar på spørgsmål som disse:

  • Hvilken faktorer kan have betydning for et kraters størrelse?
  • Hvordan kan man undersøge forskellige størrelsers betydning for et kraters diameter?
  • Hvad forstår man ved en model, og hvordan kan man opstille modeller i naturvidenskab?
  • Hvilken betydning kan et meteornedslag have på klimaet?

Målgruppe: Naturgeografi B/C samt Fysik

Hent Forløbet Hiawatha-krateret under indlandsisen (word)
Hent Slides om Meteornedslag (pptx)

Stort forløb om grøn omstilling

Forslag til en lang række artikler fra Aktuel Naturvidenskab og andre materialer, der kan anvendes i et forløb om grøn omstilling. De udarbejdede arbejdsspørgsmål og det tilhørende materiale har primært en fysikfaglig vinkel, men flere af artiklerne vil også kunne finde anvendelse i fagene naturgeografi og kemi.

Se oversigten over forløbet om grønomstilling

Udarbejdet af Dennis Nielsen & Michael Lund Christensen, begge Favrskov Gymnasium, for Aktuel Naturvidenskab.

Fag: Fysik, Naturgeografi, Kemi og Naturvidenskabeligt grundforløb.

NV-Forløb - Dommedag nu - Truslen fra Rummet

Et forløb, hvor der fokuseres på meteorer og deres historiske og mulige fremtidige påvirkning på Jorden. Forløbet tager udgangspunkt i artiklen Truslen fra Rummet.

Forløbet er tænkt som et naturvidenskabeligt grundforløb, men det kan også fungere i andre tværfaglige sammenhænge. 

Udarbejdet af Poul Lindskov og Martin Erichsen, Viborg Katedralskole.

Fag: Naturgeografi og Fysik.

Hent oversigt over øvelser, moduler samt lærervejledning (word-fil).
Hent pakket zip-fil med alle opgaver m.m. (zip-fil).

Kan man måle hvad dyr tænker og føler?

I forbindelse med et forløb omkring dansk landbrug inddrages debatten omkring dyrevelfærd ofte. Her kan man bruge artiklen: Kan man måle hvad dyr tænker og føler? fra Aktuel Naturvidenskab nr. 2 fra 2018 til at give denne debat et mere videnskabeligt input. Disse 2 moduler kan indgå i et længere forløb. De umiddelbare koblinger er økologi eller landbrugets bytteforhold.

Udarbejdet af Poul Lindskov, Viborg Katedralskole.

Fag:  Naturgeografi C-niveau

Hent undervisningsmaterialet til - Kan man måle hvad dyr tænker og føler? (word-fil)

Forløb om Mars

Idéer og materialer til et undervisningsforløb om Mars og Mars' overflade.

Fag: Naturvidenskabeligt grundforløb: Fysik i samarbejde med biologi og naturgeografi.

I forløbet indgår fem artikler fra Aktuel Naturvidenskab - se intro-filen.

Forløbet er tænkt i to dele: rejsen til Mars og ophold på Mars.

De enkelte sektioner er en blanding af oplysende tekst, opgaver og eksperimenter. De er i første omgang tænkt som inspiration til læreren. Altså tænkt som et sted at starte. Materialet er udarbejdet af Michael Lund Christensen og Dennis Nielsen, Favrskov Gymnasium.

Som en del af materialet findes også særskilte spørgsmål og et krydsord til artiklen Gode chancer for liv på Mars fra Aktuel Naturvidenskab. Denne del er udarbejdet af Inger Klit, Favrskov Gymnasium.

Hent hele Mars-forløbet pakket i en zip-fil (7 word-filer).

Arbejdsspørgsmål til Atomkernernes spin og grundvand

Arbejdsspørgsmål til artiklen: Atomkernernes  spin fortæller  om grundvandet fra nr. 3-2016.
Med en teknik kaldet overflade-NMR kan man måle direkte på grundvandet i jorden. Denys Grombacher arbejder på at forbedre metoden, så den kan blive et udbredt værktøj til hjælp for kortlægningen af de vandførende lag og til en bæredygtig forvaltning af vores grundvand.

Hent arbejdsspørgsmålene som pdf eller word-fil. De er udarbejdet af Bjarning Grøn fra Viborg Katedralskole.

Hvor mange mennesker kan Livø brødføde?

Et eksempel på en konkret opgave, som har været anvendt som en del af et tema om landbrug i nv (biologi og geografi), hvor der indgik en tur på Livø. Opgaven er baseret på artiklen: Kunsten at brødføde verdens befolkning fra Aktuel Naturvidenskab nr. 5/2010.

Se eller hent opgaven som word-fil eller som pdf.

Det frosne hav fra blad nr. 4-2007 (pdf)
Udbredelsen af havis ved Nordpolen svinder i disse år med et areal svarende til Danmark om året. Dette skyldes for en stor dels vedkommende den  globale opvarmning, men naturlige variationer i strømsystemerne i Atlanten har også en finger med i spillet.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, fysik C

Drivhusgasser og husdyrproduktion - opdateret 2018

Husdyrproduktionen udleder store mængder drivhusgasser til atmosfæren. Med en bedre udnyttelse af viden og teknologi vil husdyrproduktionen imidlertid kunne bidrage til en reduktion af Danmarks nettoudledning af drivhusgasser.
Se artiklen: Drivhusgasser og husdyrproduktion - pdf

Hent undervisningsmaterialet (Word)

-

Pdf


Fag: Naturgeografi B/C samt Kemi A/B

Materialet er udarbejdet af Anders Teglgaard Kjær og Michael Bjerring Christiansen.

Indlandsisen i fremtiden fra blad nr. 5-2008 (pdf)
Nye modelberegninger af Indlandsisens udvikling viser, at op til 20 % af dens volumen vil smelte bort frem til år 2350. Dette vil alene kunne medføre en stigning i havniveauet på op til 2,5 meter.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C

Indlandsisen sveder fra blad nr. 2-2008 (pdf)
Afsmeltningen af den grønlandske indlandsis var i år 2007 større end på noget andet tidspunkt gennem de sidste 10 år. Det viser nye modelberegninger. En øget afstrømning af ferskvand i arktis kan få en række konsekvenser – bl.a. for de globale havstrømme.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C

Skjern Å - et krydsfelt mellem interesser fra blad nr. 1-2000 (pdf)
Skjern Å er igen under forvandling. Naturprojektet, der skal genskabe naturværdierne i åen og dens dal er i gang. De tekniske forhold er til at løse. Men der er mange modstridende interesser at tage stilling til.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf - Fag: Naturgeografi B/C

Tre cykler, sommer og en istid fra blad nr. 4-2007 (pdf)
Variationer i klimaet på den store skala som istider, der kommer og går, kan kobles til variationer i Jordens bevægelser omkring Solen. Disse naturlige klimavariationer sætter rammen for en forståelse af klimaet i det menneskenære perspektiv.
Undervisningsmateriale: Word - Pdf
- Fag: Fysik A/B/C samt Naturgeografi B/C