AU

Jagten på den rene CO2


I Power-to-X kan CO2 indgå som værdifuld ressource i fremstillingen af produkter som metanol og forskellige brændstoffer. Hvis der skal være god økonomi i denne produktion, kræver det dog, at CO2 - strømmene er meget rene. Og det er en væsentlig udfordring.


Af Morten Thellefsen og Martin Østberg


I Power-to-X (P2X) dækker “X” over en lang række kemiske produkter. Vi skelner imellem produkter, der ikke indeholder carbon som hydrogen og ammoniak (NH3), og carbon-holdige produkter som metan (CH4), metanol (CH3OH) og carbonhydrid-baserede brændsler (benzin, flybrændstof, diesel). De sidste kræver, at der etableres et kredsløb af carbon. Dette kredsløb vil typisk indeholde carbondioxid (CO2) som en fødestrøm til produktion af X, der så ved forbrug gendannes til CO2. Den anden fødestrøm til de carbon-holdige produkter er hydrogen (H2). Det interessante ved disse carbon-holdige produkter er, at de har en høj energitæthed, og det er i høj grad relevant, da det er dyrt og besværligt at oplagre og til dels transportere store energi-mængder som hydrogen, der har lav energitæthed, fordi det er på gasform.

Produktionen af disse carbonholdige kemikalier kræver en række katalytiske processer. Fælles for katalysatorerne, der benyttes til denne omdannelse af elektrisk energi (power) til kemisk energi i X, er, at de er følsomme over for kemiske stoffer, der påvirker deres funktion (katalysator-gifte) og derved begrænser katalysatorens funktion og levetid. En katalysator til et kemisk anlæg til Power-to-X forventes at have minimum et par års levetid. H2 vil typisk produceres ved elektrolyse af vand (H2O) og vil være af relativ god kvalitet med hensyn til katalysatorernes følsomhed.

Anderledes forholder det sig med CO2-strømmen til anlægget. Selv om der bruges en renset CO2-fødestrøm med 99,9% CO2, kan de sidste 0,1% eller endda de sidste 0,001% være meget kritiske for katalysatorerne i anlægget og være afgørende for, om processen kan forløbe. Vi vil her gennemgå en række forskellige CO2-kilder, der kan være en mulig fødestrøm til et P2X-anlæg og redegøre for de kritiske stoffer, der kan stå i vejen for en succesfuld produktion af et carbon-holdigt produkt i anlægget.

Når vi omtaler CO2-kilder karakteriserer vi dem i dag som bæredygtige eller ikke bæredygtige. De bæredygtige er ofte bio-baserede og kan være CO2 fra gæring og fermentering, CO2 fra biogas-produktion, CO2 fra biomasseforbrænding og endelig direkte CO2-fangst fra luften (direct air capture, DAC). Ikke bæredygtige CO2-strømme kan være CO2 fra cement- og metalproduktion, herunder stålværker, CO2 fra forbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie, naturgas), CO2 fra kemisk produktion herunder produktion af hydrogen og ammoniak baseret på fossile fødestrømme. Forbrænding af affald vil resultere i en blanding af bæredygtig og ikke-bæredygtig CO2 og er derfor svær at karakterisere.

I dag er det sådan, at hvis et P2Xprodukt skal anses for at være grønt (bæredygtigt) skal CO2-kilden være bæredygtig.


Katalysatorer til Power-to-X

Der bruges ofte nikkel-baserede katalysatorer til at omdanne CO2 og H2 til den gas, der kan danne metanol og carbonhydrider. Nikkel er fordelt som nano-partikler i en porøs bærer af keramik, hvor reaktanter kan adsorberes på nikkeloverfladen, og den katalytiske reaktion kan finde sted. Svovl sætter sig (adsorberer) også på nikkel-overfladen, hvilket medfører en kraftig reduktion af muligheden for, at den katalytiske reak­tion kan forløbe. Faktisk bestemmes det katalytiske overfladeareal af en nikkel-baseret katalysator ud fra mængden af svovl, katalysatoren kan binde til sig. Det kaldes svovl-kapacitet.

Grundstrukturen er en keramisk struktur med små kanaler (porer), der hjælper til at give en meget stor overflade (op til 200 m2/g svarende til 28 fodboldbaner per kg). Det hjælper til at opnå en stor overflade, hvor der kan være mange nano-partikler og dermed en stor nikkeloverflade.


CO2 fra fermentering

En af de mulige fødestrømme, som anses for at være temmelig “ren” er CO2 fra fermentering. Den indeholder svovlkomponenter som hydrogensulfid (H2S), dimethylsulfid ((CH3)2S)) og muligvis andre i ppm-niveauer (dvs. omkring 0,0001 %). Det er lavt nok til brug af CO2’en til fødevarer, for eksempel sodavand, men det er for højt niveau for katalysatorer. CO2 fra fermentering vil også indeholde etanol (op til 0,01 vol %) og metanol. Og der vil være spor af andre carbonhydrider (aldehyder, etylethanoat, ketoner samt BTX (benzen, toluen, xylen). Da der tilføres luft til fermenteringen (aerob fermentering), giver dette også spor af NOx og SO2.

Katalysatorerne kræver, at niveauet af svovlkomponenter kommer ned på cirka 10 ppb (0,000001 %) Andre stoffer kan accepteres i ppm-niveau (0,0001%). Da denne CO2-strøm som nævnt er ren nok for fødevareproduktion, vil den have en højere værdi end andre CO2-strømme, der kræver rensning. Men selv med denne renhed skal der til et P2X-anlæg yderligere rensning til for at fjerne primært svovl-komponenterne.

Svovlniveauet stiger markant, hvis CO2-kilden kommer fra en anaerob fermentering, for eksempel biogasproduktion. Biogas indeholder foruden metan cirka 35 – 45 vol%  CO2. Her kan være op til 0,1-1,0 vol% svovlkomponenter, primært hydrogensulfid (H2S). Det kræver, at der foretages en grovrensning, der reducerer niveauet ned til cirka 1 ppm før en finrensning fjerner resten af svovlkomponenterne ned til det ønskede niveau på under 10 ppb. Der vil også være ammoniak i gassen, men denne er ikke kritisk for katalysatorerne, da det typisk reagerer (dekomponerer) til H2 og nitrogen (N2) på katalysatoren, hvor H2 er en af reaktanterne og N2 er inert for den katalytiske proces. Carbonhydrider omsættes effektiv i fermenteringen, og niveauet af andre carbonhydrider vil være minimalt (dvs. ikke målbart).


Katalytiske processer

Den katalytiske proces, der producerer et carbonholdigt produkt, er kendetegnet ved en af følgende kemiske reaktioner:

For metan:    CO2  +  4 H2  →  CH4  +  2 H2O
For metanol:    CO2  +  3 H2  →  CH3OH  +  H2O
For carbonhydrider:     x CO2  +  (3x+1) H2  →  CH3-(CH2)x-2-CH3  +  2x H2O

H2 laves ud fra elektrolyse af vand, der kan skrives således:
    2 H2O  +  Energi  →  2 H2  +  O2

En stor del af energimængden, der benyttes til fremstillingen af H2, går til at fjerne oxygen fra CO2-molekylet, hvorved vand gendannes. Derfor taber vi en del af energien, når den elektriske energi konverteres til kemisk energi.


CO2 fra røggasser

CO2 kan også opsamles fra røggasser fra forbrændingsprocesser. Fordelen er, at røggasser indeholder betydelig mængder CO2, så det er lettere at opnå en høj koncentration end ved at opsamle CO2 fra atmosfærisk luft. Røggasser vil ofte have CO2-koncentrationer på mellem 10 og 15 vol% CO2, og ved at tilføre beriget luft eller endda ren dioxygen (O2) til forbrændingen kan koncentrationen øges betydeligt. Ved afbrænding i ren O2 fås i princippet en gas kun bestående af H2O og CO2, hvorfra vandet kan kondenseres, og man derved kan opnå en tæt ved 100% CO2-gasstrøm. Det er dog dyrt at producere rent O2, og høje forbrændingstemperaturer stiller store krav til konstruktionsmaterialer af brænder og brandkammer.

Hvis det afbrændte materiale er biomasse, får man som tidligere nævnt en bæredygtig CO2-strøm. Processerne til at opsamle/opkoncentrere CO2’en afhænger ikke af, hvad der brændes af. Her udnytter man, at CO2 er en sur gas, som kan opsamles af en basisk væske, oftest en amin-opløsning, eller basisk materiale som brændt eller læsket kalk (CaO / Ca(OH)2). Typisk vaskes røggassen med den basiske væske, der fanger CO2’en sammen med andre sure komponenter, for eksempel SO2 og NOx. Ved ændring af tryk (lavere) og/eller temperatur (højere) i et andet apparat kan CO2’en frigives fra væsken, som så kan recirkuleres og opsamle nyt CO2 fra røggassen. Den rene CO2-strøm kan så bruges til P2X-formål eller pumpes ned i undergrunden. For faste stoffer, der danner et karbonat som kalk (CaCO3), skal der ofte varmes en del mere op for at kalcinere (frigive CO2) og gendanne oxidet (CaO).

Ved produktion af cement kalcineres en stor mængde CaCO3, der udover røggassens CO2 fra det brugte brændsel, bidrager til en røggas med et højt CO2-indhold. Aalborg Portlands cementfabrik er derfor kendt som den største CO2-udleder i Danmark. Røggassen er med sit høje CO2-indhold meget attraktiv at opkoncentrere. Den er dog ikke bæredygtig, heller ikke CO2 fra kalk regnes som værende bæredygtig, da det er deponeret CO2, der gendannes.


Farven af H2

H2 er i virkligheden en farveløs gas, men den gives ”farver” for at skelne mellem oprindelsen. Kemisk set er der ikke forskel. H2 dannet ud fra naturgas eller anden carbonhydrid med damp reformering kendetegnet som sort H2, da der udledes betydelig mængder CO2 ved processen. Disse anlæg kan designes, så den producerede CO2 opsamles, så omtaler vi den producerede H2 som blå H2. Endelig er der produktion af helt CO2-fri H2 f.eks. ved elektrolyse af vand eller ud fra biobaserede kilder. Dette omtales som grøn H2.


Kvaliteten (renheden af CO2-strømmen) afhænger meget af, hvad der renses for i processen specielt af SO2, NOx, CO og HCl. Der vil også være spor af metaller som kviksølv arsen og selen, som også er gifte for en katalysator. Derfor kan der være store udfordringer med at opnå den ønskede renhed til brug i en katalytisk proces af denne CO2-strøm.
Der er også en lang række metalproducerende anlæg (stålværker m.m.), der producerer lignende CO2-strømme, når metalmalmen skal omdannes til flydende rent metal. Denne proces kræver, at man tilfører carbon i form af koks, som under høj temperatur vil omdanne malmen til rent metal under dannelse af CO2. Røggassen fra disse processer vil svinge i indhold af andre komponenter, som ligesom for cementanlæg kan vanskeliggøre finrensning til produktion baseret på katalytiske processer.

CO2-fangst fra luft  

Renheden af CO2-strømme, der laves ved at trække CO2 ud direkte fra luft, vil faktisk afhænge af, hvor det foregår. Metoden svarer meget til, hvordan vi tager CO2 ud af røggas, det vil sige vaske CO2 ud af luften eller fange CO2 på et fast stof. Vi ved, at der er forhøjet niveau af NO2 i byer med meget biltrafik, ligeledes vil der være mere SO2, hvis der er industri, der udleder SO2 i nærheden. Ligeledes gælder andre kemiske stoffer, der kan vaskes med ud af luften. På grund af den meget lave CO2-koncentration i atmosfæren, er det ret dyrt at danne CO2-strømme på denne måde.

Endelig produceres CO2 som et biprodukt i flere kemiske anlæg herunder produktion af hydrogen, ammoniak og etylenoxid. For de to første kan der produceres blå hydrogen og ammoniak ved at opfange CO2-produktion fra en traditionel fødestrøm (naturgas, nafta eller andet fossilt). Denne CO2 er helt uden svovl, da det er fjernet ved den katalytiske proces og indeholder typisk ikke kritiske stoffer for katalysatorer.I tabellen er der lavet en opsummering af mulige CO2-kilder til Power-to-X, der viser, at den bedste og billigste CO2-strøm er fra kemisk produktion af hydrogen eller ammoniak, da den allerede er renset for de mest kritiske stoffer. Af de biologiske bæredygtige CO2-strømme, er den bedste fra aerob fermentering, men denne er også populær til andre anvendelser og kan derfor være højere i pris. Den produceres også kun få steder i verden (USA og Brasilien) i tilstrækkeligt store mængder til at danne grundlag for at bygge et P2X-anlæg.

Nogle af de store CO2-kilder, som fra cement- og stålproduktion, kræver meget rensning og medfører derfor også betydelige omkostninger at benytte i P2X-produktionen. Ligeledes vil CO2 fra biomasseafbrænding være omfattet af høje omkostninger for opkoncentrering og oprensning. Selvom sidstnævnte er en bæredygtig CO2-kilde, som vil være attraktiv at benytte, kan det være bedre at sende den til oplagring i undergrunden, hvis der er bedre (ikke bæredygtige) kilder til rådighed.

Ud fra kortlægning af CO2-kilder og konkrete projekter arbejder vi på Topsoe A/S på at udvikle optimale processer til at udnytte CO2 katalytisk til produktion af produkter som metan (naturgas), metanol, flybrændstof, benzin med mere. Håndtering (dvs. rensning) af CO2 er en central del af disse anlæg og en vigtig faktor for at opnå en robust og økonomisk produktion. ♦