AU

Udvalgte artikler om Vandløb og Vandmiljø

Efter et vådt år og et regeringsskifte er vandløbene kommet i fokus i den offentlige debat. I den anledning har vi gennemgået arkivet og fundet en række artikler frem, som samlet set giver et overblik over vandløb og oversvømmelser.

Desuden har vi fundet nogle artikler om vandmiljøet og næringsstoffer.

God fornøjelse med dette "tema"! Du kan hente artiklerne som pdf.

Nye søer forbedrer natur og miljø

Netop nu er der stort fokus på at omlægge dyrkningsusikre lavbundsjorde til vådområder. Etablering af 70 nye søer siden 1980 illustrerer gevinsterne for miljøet og biodiversiteten. Se artiklen - Nye søer forbedrer natur og miljø.

Vandløb, de våde enge og oversvømmelser

Grødeskæring og vandstand i danske vandløb (pdf)
Debatten har den seneste tid raset om grødeskæring i vores vandløb som middel til at få vandet væk fra markerne. I virkeligheden har der ikke været megen faktuel viden om, hvor effektivt et værktøj, grødeskæring egentlig er. En gruppe forskere på Aarhus Universitet satte sig derfor for at undersøge sagen, og de har analyseret mere end 3000 grødeskæringer fra i alt 126 vandløb. Analysen viser bl.a., at jo hyppigere, man skærer grøden, jo kortere tid, vil effekten vare. Det skyldes, at man derved favoriserer de plantearter, der vokser hurtigst.
Aktuel Naturvidenskab 2016 nr 02
Af Just Krogh Simonsen, Annette Baattrup-Pedersen, Søren E. Larsen og Niels B. Ovesen

Når marken bliver våd - en selvskabt plage (pdf)
Trods 25 år med en forbedret vandløbslov, er konflikten mellem natur- og landbrugsinteresser stadig stor ved vandløbene. Alt for ofte afkobles den faglige viden fra de konkrete handlinger.
Aktuel Naturvidenskab 2008 nr 01
Af Bent Lauge Madsen

Naturvidenskab eller ønsketænkning i åen? (pdf)
Mange års forsøg på at hindre oversvømmelser ved vandløb har ikke løst problemerne, snarere gjort dem værre. Vejen frem ligger i at respektere åens naturlove.  
Aktuel Naturvidenskab 2015 nr 03
Synspunkt ved Bent Lauge Madsen

Styr oversvømmelser med langsommere vandløb (pdf)
Vand har fyldt meget i år. I kældre, ved landbrugsmøder, i aviser og i TV, og ikke mindst på landmændenes marker ved vandløbene. Vel har det regnet meget. Og vel ligger de oversvømmede marker lavt, nogle af dem under havets overflade. Men det distraherer ikke landmænd og deres politikere.
Aktuel Naturvidenskab 2011 nr 05
Synspunkt ved Bent Lauge Madsen
 
Mange bække små… - lavbundsjord og oversvømmelser (pdf)
I medierne diskuteres mest klimaændringer, ekstreme regnskyl eller manglende vedligeholdelse som årsager til større oversvømmelser af marker og enge langs vore åer. En væsentlig årsag er den langsomme nedbrydning af tørven i de lavtliggende landbrugsarealer langs åerne.
Aktuel Naturvidenskab 2011 nr 02
Af Brian Kronvang og Søren M. Kristiansen

De våde enge (pdf)
De våde enge er på vej tilbage i det danske landskab. Der er mange gode grunde til, at vi nu bruger mange penge på at genskabe noget af denne specielle naturtype. Bent Lauge Madsen giver os her et indtryk af den viden, som ligger bag.
Aktuel Naturvidenskab 2000 nr 04
Af Bent Lauge Madsen

Skjern Å - et krydsfelt mellem interesser (pdf) (undervisningsmateriale)
Skjern Å er igen under forvandling. Naturprojektet, der skal genskabe naturværdierne i åen og dens dal er i gang. De tekniske forhold er til at løse. Men der er mange modstridende interesser at tage stilling til.
Aktuel Naturvidenskab 2000 nr 01
Af Bent Lauge Madsen

Vandmiljø og næringsstoffer

Landbrugspakken – et risikabelt kvælstofeksperiment? (pdf)
Den nyligt vedtagne (feb. 2016) Landbrugspakke er af regeringen blevet solgt som en fordel for både landbrug og natur. Tre forskere fra Københavns Universitet, Jens Borum, Kaj Sand-Jensen og Hans Henrik Bruun har ud fra de offentliggjorte data og ved hjælp af helt overordnede beregninger og betragtninger analyseret på Landbrugspakkens mulige konsekvenser for kvælstofudledningen til havet. Deres vurdering tyder på, at pakken er et risikabelt kvælstofeksperiment i fuld skala.
Aktuel Naturvidenskab 2016 nr 03
Af Jens Borum, Kaj Sand-Jensen og Hans Henrik Bruun

Naturen sætter en grænse – status for diskussionen om landbrug, kvælstof og havmiljø (pdf)
Bølgerne går igen højt i den offentlige debat om landbrugets udledning af næringsstoffer til miljøet. Stiig Markager gør i denne artikel rede for sammenhængene mellem næringsstoftilførsel og miljøtilstand set fra et naturvidenskabeligt perspektiv.
Aktuel Naturvidenskab 2015 nr 06
Af Stiig Markager
    
Danske fjorde lider under fortidens synder (pdf)
Sedimentet på bunden af de danske fjorde indeholder store mængder organiske og mineralske partikler. Når det blæser hvirvles partiklerne let op i vandsøjlen og gør vandet uklart. Det er formentlig årsagen til, at 30 års vandmiljøindsats ikke har gjort vandet klarere i de danske fjorde.
Aktuel Naturvidenskab 2014 nr 03
Af Thomas Bruun, Erik Kristensen, Mogens Flindt og Cintia Quintana

Naturgenopretning – nu med videnskab (pdf)
Mange danske søer og vandløb er blevet genoprettet, uden at deres udvikling efterfølgende er blevet dokumenteret. Det gør vi til gengæld i den nyskabte Filsø og den lysåbnede Øle Å på Bornholm for at høste viden og nødvendige erfaringer om optimal naturforvaltning.
Aktuel Naturvidenskab 2015 nr 04     
Af Kaj Sand-Jensen, Lars Båstrup-Spohr, Theis Kragh, Kathrine Petersen og Jonas Morsing

Varmere klima giver mere iltsvind (pdf)
Trods flere vandmiljøplaner oplever vi i disse måneder de dårligste iltforhold i de danske farvande nogensinde – årstiden taget i betragtning. Det varmere klima trækker i den gale retning og truer miljøtilstanden i havet.
Aktuel Naturvidenskab 2007 nr 03
Af Gunni Ærtebjerg, Jacob Carstensen og Peter Bondo Christensen 

13 år med vandrammedirektivet – har det givet os bedre vandløb? (pdf)
En passioneret vandløbsmand kigger her på erfaringerne med EU's vandrammedirektiv. Han ser mange faglige svagheder og efterlyser et bedre redskab til forvaltning af vore vandløb. Og nu er nye vandplaner i høring.
Aktuel Naturvidenskab 2013 nr 05
Af Bent Lauge Madsen

Debat: Når ubekvem viden vælges fra (pdf)
Det miljøpolitiske klima har udviklet sig sådan, at den faglige verden ofte er tavs tilskuer til at man fortier eller fordrejer faglige kendsgerninger. Vandmiljøet, hvor store landbrugs- og dambrugsinteresser er i spil, har triste eksempler. Et af dem er den påfaldende mangel på konkrete indgreb mod landbrugets gyllefosfor, der ødelægger søerne.
Aktuel Naturvidenskab 2006 nr 01
Af Bent Lauge Madsen

God miljøkvalitet i søer og vandløb (pdf)
I år 2015 skal vi have en “god økologisk kvalitet” i alle vandløb og søer herhjemme. Det kræver EU’s såkaldte vandrammedirektiv trods mulighed for undtagelser. At nå dette ambitiøse mål kræver en indsats langt ud over, hvad der indtil nu er planlagt.
Aktuel Naturvidenskab 2005 nr 01    
Af Kurt Nielsen, Martin Søndergaard, Nicolai Friberg

Fosfor fra husdyr truer vandmiljøet (pdf)
I miljødebatten har der været meget fokus på kvælstof fra landbruget, men fosfor er et stigende problem på grund af stor tilførsel med husdyrgødning.
Aktuel Naturvidenskab 2003 nr 02
Af Lisbeth Wiggers

Prøv bladet: et godt tilbud til nye abonnementer